You are not logged in.

#1 2021-06-07 11:10:01

Stylez995
Member
Registered: 2020-12-03
Posts: 2

Miljøgater i Oslo

Hei.

Etter forespørsel fra NKA, hvordan bør vi tagge miljøgater i Oslo hvor det tillates motorisert ferdsel?

Forslagene er å tagge ett av følgende:

- Gågate: "highway=pedestrian" + "motor_vehicle=yes"
- Gatetun: "highway=living_street"

Vanligvis er det ikke skiltet slik, det kan tagges likevel slik.

Offline

#2 2021-06-08 15:07:43

NKA
Member
From: Norway
Registered: 2016-11-20
Posts: 149
Website

Re: Miljøgater i Oslo

Bakgrunnen her er bl.a. den siste "Områderegulering for gater og byrom i Oslo sentrum".

  • En god del åpne plasser blir definert som "torg" og behandles ganske likt gågater, bl.a. C.J.Hambros plass, Christiania torv og Fridtjof Nansens plass. Her vil det sannsynligvis være ok med highway=pedestrian, evt. motor_vehicle=delivery eller yes om det er skiltet slik.

  • Andre gater blir definert som "torggater" og "flerbruksgater" og får en uforming som prioriterer gående og syklende, men der det ikke blir forbudt å kjøre bil (engelsk "shared use"). Fra tidligere er Torggata en slik gate, der gaten nå fremstår som en gågate selv om biltrafikk ikke er forbudt. Her er det mer åpent hva som er hensiktsmessig tagging. Vi kan bruke highway=pedestrian + motor_vehicle=yes, eller kanskje highway=living_street, siden bruken har likheter. De gatene som bare får et sykkelfelt kan jo fortsette å være highway=unclassified.

Wikipedia: Shared space.

Det kan være greit å bli enige om taggingen her, siden den allerede har blitt endret ganske ofte for noen av disse gatene. Det er også konflikter nå mellom tagging av highway for flater og for linjer på samme sted i Oslo sentrum. Synspunkter?

Offline

#3 2021-06-09 19:06:36

FennecusZerda
Member
Registered: 2020-10-02
Posts: 9

Re: Miljøgater i Oslo

- Gågate: "highway=pedestrian" + "motor_vehicle=yes"

Er enig med highway=pedestrian, men på gågate - som egen definisjon i trafikkreglene og eget skilt i Norge - er det ikke lov å kjøre med motorkjøretøy. Se: "548 gågate" på https://www.vegvesen.no/trafikkinformas … ningsskilt.

Videre enig med NKA om at man må inkludere om varelevering er lov eller ikke.

Offline

#4 2021-06-13 15:32:07

M E Menk
New Member
Registered: 2021-06-13
Posts: 1

Re: Miljøgater i Oslo

highway=pedestrian var original beskrevet på OSM-wikien som en handlegate. attribute=retail var antatt.

Det blir også, etter min mening, også feil å bruke highway=living_street. Dette er gatetun, og har en definert fartsgrense på 15km/t.

Miljøgater kan ha fartsgrenser på 30, 40 eller 50km/t. Og gatetun kan både være infrastrukturveier, inkludert skiltet fylkesvei (highway=primary) og stamvei (highway=trunk).

Eksempel på en miljøgate.
https://www.openstreetmap.org/way/69601497

Regeringen.no beskriver miljøgater som:

En miljøgate er en gate der gjennomkjøring er tillatt, men hvor vegen er bygget om slik at den innbyr til lav fart, høy oppmerksomhet, hensyntaken til lokaltrafikk samt til omliggende bebyggelse og stedlig funksjoner.

I traffikksikkerhetshåndboken så beskrives miljøgater som et tiltak for tettsteder med en riksvei som hovedgate.

En miljøgate er en veg der gjennomkjøring er tillatt, men hvor ulike tiltak reduserer farten for motorisert trafikk og tilrettelegger for gående og syklende. Vanlige tiltak i miljøgater er redusert kjørebanebredden over lengre strekninger, andre fartsreduserende tiltak som for eksempel humper og/eller opphøyde gangfelt eller vekselvise innsnevringer av kjørebanen (siksakmønster) og gang- og sykkelveger. Andre mulige tiltak er fortausutvidelser i kryss, gjennomgående kantstein på sideveger i kryss for å understreke vikeplikt, busslommer avgrenset med kantstein, oppmerking av parkeringsplasser, kombinert med forbud mot å parkere utenfor oppmerkede plasser, refuger i gangfelt, beplantning og møblering av fortau og trafikkøyer og belysning (Statens vegvesen, 2014A). Ut fra blandingen av trafikantgrupper bør fartsgrensen være 30 eller 40 km/t (Statens vegvesen, 2014B), men i praksis har mange miljøgater i Norge en fartsgrense på 50 km/t (Statens vegvesen, 2003). For å skape et estetisk tiltalende inntrykk, benyttes ofte materialer av god kvalitet og en bevisst variert utforming, som forskjellige typer heller og gatestein som brukes for eksempel på fortau og ved opphøyde gangfelt.


Disse to sitatene tilser at highway=living_street blir også feil. Da dette ikke er for gjennomgangtrafikk, og opp til 50km/t makshastighet.

Dette minner meg om diskusjonen på epost-listen for en 10-15 år siden, da folk i Sentral-Europa mente at all vei uten mitt-stripe var highway=track.

Basser på de to sitatene over, så mener jeg at det beste taggingen er klassen til veien, kombinert med traffic_calming=yes.

routing-programvaren vil gi straff til denne veistrekninger med traffic_calming, og dermed har en ønsket effekt.

Offline

#5 2021-06-14 21:43:46

NKA
Member
From: Norway
Registered: 2016-11-20
Posts: 149
Website

Re: Miljøgater i Oslo

Disse to referansene beskriver en annen type miljøgate, nemlig veier gjennom tettsteder der det er gjennomgangstrafikk. Jeg er enig i at de skal ha "normal" tagging for bilvei.

Tråden her gjelder imidlertid de konkrete gatene i Oslo som har fått ny regulering, og der vanlig biltrafikk har blitt forbudt eller er sterkt begrenset.

Eksempeler:

Siden hovedformålet med disse gatene ikke er biltrafikk, synes jeg de skal tagges highway=pedestrian + access-tagger som angir hva som er tillatt av kjøring (om noe). De er tagget som pedestrian i dag, men taggingen har blitt endret en del ganger.

Offline

#6 2021-06-15 08:55:19

Stylez995
Member
Registered: 2020-12-03
Posts: 2

Re: Miljøgater i Oslo

Dette kan bli litt vanskelig å velge.

For eksempel, i øvre del av Torggata har fortau, men er likevel tilrettelagt for gående fordi det har lav fortauskant, og har ingen gangfelt ved kryssene (unntatt ved vanlige veier). I tillegg er hele gata lagt i gatestein. Dette har tilsvarende egenskap som gågate (highway=pedestrian) og gatetun (highway=living_street).

Likevel er det tillatt motorkjøretøy i en retning, men er ikke tilrettelagt for gjennomkjøring, siden enveiskjøringen er delt opp i to retninger.

I følge OpenStreetMap Wiki-artikkelen

A highway=pedestrian is a road or an area mainly or exclusively for pedestrians in which some vehicle traffic may be authorized (e.g. emergency, taxi, delivery, ...).

Siden den gata er primært får gående, så synes jeg dette bør tagges som highway=pedestrian, evt. med motor_vehicle=* (I dette tilfelle, motor_vehicle=yes) etter skiltingen.

Last edited by Stylez995 (2021-06-15 08:58:30)

Offline

#7 2021-06-24 19:54:22

Tractor
Member
Registered: 2015-06-30
Posts: 46

Re: Miljøgater i Oslo

Er ikke «sykkelgata» i Torggata skiltet med sykkelvegskilt? Da er det forbudt med bil.

Offline

Board footer

Powered by FluxBB