You are not logged in.

Announcement

*** NOTICE: forum.openstreetmap.org is being retired. Please request a category for your community in the new ones as soon as possible using this process, which will allow you to propose your community moderators.
Please create new topics on the new site at community.openstreetmap.org. We expect the migration of data will take a few weeks, you can follow its progress here.***

#1 2018-09-18 09:31:22

NKA
Member
From: Norway
Registered: 2016-11-20
Posts: 195
Website

Tillatelse vedr. fastlegekontorer

Her er tillatelse fra Direktoratet for e-helse via Helsedirektoratet til å bruke åpne data fra Fastlegeregisteret. Registeret driftes av Norsk Helsenett.

Anna Siemaszek Østhagen <Anna.Siemaszek.Osthagen@ehelse.no>    26. april 2018 kl. 15:46
Til: "nkamapper@gmail.com" <nkamapper@gmail.com>
Kopi: Jon Georg Lund <Jon.Georg.Lund@helsedir.no>, Michal Cermak <Michal.Cermak@ehelse.no>

Hei,

Viser til forespørsel om åpne data om kontorene for norske fastleger

Vi kan tilby åpne data fra Fastlegeregisteret som tilbys som åpne data på internett.

Dette er tilgjengelig her:
https://offentlig.nhn.no/Flr/Export

Når det gjelder geokoordinater har vi dessverre ikke dette på plass på nåværende tidspunkt.

Det som er tilgjengelig er besøksadresser til fastlegekontorene.

Dersom du har spørsmål tilknyttet bruken av grensesnittet ber jeg deg kontakte Norsk Helsenett kundesenter:
kundesenter@nhn.no


Med vennlig hilsen

Anna Siemaszek Østhagen
Endringsleder/Produkteier Grunndata

Telefon: (+47) 95 27 14 13

Direktoratet for e-helse
ehelse.no

Fra: NKA mapper [mailto:nkamapper@gmail.com]
Sendt: tirsdag 24. april 2018 14:40
Til: Jon Georg Lund <Jon.Georg.Lund@helsedir.no>
Emne: OpenStreetMap - Fastlegeregisteret

Viser til telefonsamtale i dag.

Undertegnede tar kontakt på vegne av openstreetmap.org, et friviilig non-profit samarbeidsprosjekt for åpne kartdata etter samme modell som Wikipedia. Våre kart brukes av bl.a. Facebook, NRK, de fleste norske aviser og mange andre tjenester og app'er.

Vi benytter en rekke offentlige kilder i våre kart for å få inn riktig informasjon om hvor skoler, barnehager, brannstasjoner, returpunkter osv. skal befinne seg på kartet. En liste over slike kilder kan sees her: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Nor … rt_sources

Vi forstår det slik at Helsedirektoratet har åpne data om kontorene for norske fastleger, og vi ber om tillatelse til å kunne bruke disse dataene samt opplysninger om hvordan dataene kan skaffes. Det er først og fremst legekontorets navn og geografiske plassering som vi ønsker. Dersom det også finnes tilsvarende informasjon hos dere om andre legekontorer (spesialister, legevakter osv) eller apoteker, så er vi også interessert i dette.

Openstreetmap publiserer sine data under den åpne ODbL-lisensen og navngir bidragsytere på sin Contributor-side.

Ta gjerne kontakt for spørsmål.

Offline

#2 2018-09-18 10:27:52

NKA
Member
From: Norway
Registered: 2016-11-20
Posts: 195
Website

Re: Tillatelse vedr. fastlegekontorer

Og her er datasettet for fastlegekontorene: Google drive link. Se filen Fastleger.osm og originale data i Fastleger_original.json.

Det er 1400 legekontorer i filen. Alle er med i fastlegeordningen. Planen er nå å importere disse til OSM.

Det originale datasettet har ikke koordinater, bare besøksadresser. Koordinatene er hentet gjennom oppslag i Nominatim ved hjelp av MMQGIS. Ca 1000 av kontorene fikk eksakte treff i Nominatim, resten fikk treff på bare gatenavn, poststed o.l. Dette skyldes delvis at en del av adressene var skrevet feil, manglet husnummer eller manglet adressenode i OSM. Legekontorene uten eksakt treff ble lokalisert manuelt, delvis ved hjelp av opplysninger på legekontorenes hjemmesider. Til slutt er alle nodene forsøkt plassert best mulig i bygningene (men fremdeles som enkeltnoder).

Om attributtene:

  • Alle legekontorene er tagget amenity=doctors

  • Det nye feltet healthcare:speciality=fastlege er et forsøk på å markere at dette er legekontorer i den norske fastlegeordningen.

  • Referansen ref:nhn er en unik id til Fastlegeregisteret hos Norsk helsenett og er egentlig kontorets organisasjonsnummer.

  • Noen av attributtene i osm-filen har store bokstaver. Disse skal ikke importeres i OSM, men er med til hjelp under importen. Merk at noen av adressene er feil.

Det ligger inne 233 amenity=doctors og 116 amenity=clinic fra før i OSM for Norge. 250 av dem ligger innenfor en radius på 500 meter fra fastlegekontorene i datasettet. Det betyr at datasettet vil gi vel 1150 ny legekontorer i OSM og en oppdatering for resten (mange mangler navn).

Jeg har nå tenkt å importere disse legekontorene til OSM. Ta gjerne en titt på filen og gi tilbakemelding om noe virker feil.

Det er også fint å få forbedret legekontorene etter at de har kommet inn i OSM, her er det bare å bidra:

  • Plassere noden bedre innenfor bygningskroppen (for store bygninger, helsetun, sentre etc)

  • Sjekke navnet, bør reflektere navnet som står på skilt eller på hjemmesiden. Gjelder særlig de kommunale kontorene.

  • Legge til emergency=yes dersom legekontoret også er legevakt for kommunen, samt legge til "... (legevakt)" etter navnet slik at legevaktene blir søkbare i OSM

  • Eventuelt endre til amenity=clinic dersom legekontoret er stort nok, f.eks. har enten sengepost, kirurgisk poliklinikk, fødestue, røntgen/CT/MR el.l. Gjelder en del kommunale kontorer i distriktene.

Offline

#3 2018-09-19 04:31:50

Tractor
Member
Registered: 2015-06-30
Posts: 52

Re: Tillatelse vedr. fastlegekontorer

NKA wrote:

healthcare:speciality=general er taggen for allmennlege (general practitioner eller GP), som vel er den spesialiseringen en fastlege har.

Norske myndigheter oversetter fastlege med regular general practitioner eller regular GP. I England har de hatt fastlegeordning i mange tiår. Ser ut til at helsevesenet der bare kaller fastlegene for GP: https://www.nhs.uk/using-the-nhs/nhs-se … -practice/.

Offline

#4 2018-09-19 08:44:38

NKA
Member
From: Norway
Registered: 2016-11-20
Posts: 195
Website

Re: Tillatelse vedr. fastlegekontorer

Gode poeng. Vi kan gjerne tagge fastlegekontorene med healthcare:speciality=general. Enig i at det sannsynligvis er allmennpraksis som er hovedfunksjonen til disse kontorene.

I tillegg ønsker jeg på en eller annen måte å tagge at disse kontorene har en fastlegeavtale. Bare de legekontorene som har fått tildelt en fastlegehjemmel er en del av ordningen. Mange andre legekontorer har ikke slik avtale, eller de kan ha en spesialistavtale.

Jeg har også sett at man i Norge bruker oversettelsen Regular general practitioner (RGP), men dette ser ut til å være en særnorsk oversettelse, så jeg vet ikke om den gir mening utenfor Norge. I hvert fall gir alle Google-søk treff i Norge. I UK ser jeg at betegnelsene GP contract og GMS contract brukes av NHS, men jeg er usikker på om dette er en begrenset ordning slik som i Norge, eller om alle kvalifiserte leger kan få en slik kontrakt. Uansett ser jeg ikke spor til tagging i OSM i UK.

Så hvilken tag skal vi da lage? Helst noe som kan enkelt forestås, og et system som kan gjenbrukes for spesialistene. Kanskje healthcare:contract=fastlege eller healthcare:service=fastelege, eller bare fastlege=yes?

Offline

#5 2018-09-19 21:00:23

Morten Lange
Member
From: Norway/ Iceland
Registered: 2016-07-27
Posts: 25

Re: Tillatelse vedr. fastlegekontorer

Godt jobba !

Offline

#6 2018-09-19 22:11:44

Tractor
Member
Registered: 2015-06-30
Posts: 52

Re: Tillatelse vedr. fastlegekontorer

Jeg la også merke til at regular GP ser ut til å være en særnorsk oversettelse. Jeg får opp noen få treff fra Australia på regular GP, men jeg vet ikke om de har en fastlegeordning slik som i Norge.

Her er en kort rapport som tar for seg likheter og ulikheter i organiseringen av fastlegeordningene i England, Nederland, Danmark og Norge:
https://www.duo.uio.no/bitstream/handle … sequence=1

Kanskje healthcare:contract=GP og healthcare:contract=specialist eller noe lignende kunne fungere uten å være særnorsk?

Offline

Board footer

Powered by FluxBB