You are not logged in.

#26 2010-11-02 23:02:27

Shark13
Member
Registered: 2010-05-09
Posts: 15

Re: PILNE! Organizacja Uzytku Publicznego OSM-Polska

Z bardzo prostej przyczyny. Jesli walczycie o wolnosc danych, nie zapominajcie o zdjeciach lotniczych smile

Offline

#27 2010-11-03 07:52:29

marek kleciak
Member
Registered: 2010-10-11
Posts: 8,417

Re: PILNE! Organizacja Uzytku Publicznego OSM-Polska

yikes) Jasne jak slonce! Ten etap rozwoju OSM z jakim may do czynienia w chwili obecnej, to drogi, cieki wodne, budynki itd itp. Przyjdzie kolej na model terenu, przyjdzie kolej na budynki w 3D, formy dachów, drzewa, tekstury, dokladne ksztalty mostów. Tego sie nie da robic tak, jak do tej pory. Potrzebne sa dodatkowe zródla danych.

Last edited by marek kleciak (2010-11-03 07:53:09)

Offline

#28 2010-11-03 13:51:47

RafalR
Member
Registered: 2010-01-12
Posts: 171

Re: PILNE! Organizacja Uzytku Publicznego OSM-Polska

18 listopada organizowane jest spotkanie dotyczące przejrzystości życia publicznego - TransparencyCamp Polska (http://transparencycamp.pl)

Szczególną uwagę zwrócimy na to, co zrobić, żeby w pełni wykorzystać potencjał informacji publicznych dla innych celów niż pierwotne powody ich wytworzenia przez administrację, czyli o ponownym wykorzystaniu informacji publicznej znanym również, jako „re-use".

Wybiera się ktoś?

Offline

#29 2010-11-03 22:30:26

balrog-kun
Member
From: Warsaw, Poland
Registered: 2008-08-10
Posts: 1,365
Website

Re: PILNE! Organizacja Uzytku Publicznego OSM-Polska

RafalR wrote:

18 listopada organizowane jest spotkanie dotyczące przejrzystości życia publicznego - TransparencyCamp Polska Wybiera się ktoś?

Ja sie zapisalem, mam nadzieje, ze zdaze.  Bedzie tez Alek Tarkowski (jak widac po agendzie).

Yarl wrote:

No ja oczywiście też się piszę big_smile. Wszytko brzmi optymistycznie, zobaczymy jak to wyjdzie w praniu. Co do terminu i miejsca:
5-7 listopada w Jabłonnie (pod Warszawą) będzie GDJ (http://meta.wikimedia.org/wiki/GDJ_2010) -  spotkanie stricte robocze wikipedystów. Ja tam na pewno będę.

Zresztą wśród wikipedystów są ludzie zainteresowani OSM, tylko na dzisiaj bez GPS i terenu pokrywanego przez Yahoo właściwie nie ma od czego zacząć.

Przy okazji a propos Jablonny, to bylem tam dzis mimo awarii ulubionego srodka transportu, ale zdjecia z powietrza mi sie nie udaly z przyczyn losowo-techniczno-meteorologicznych.  Mam za to zdjecia dwoch mapek, na ktore sie natknalem.  Wrzucilem wszystkie zdjecia tu.

Niestety (albo stety) mylilem sie co do tego, ze ulice sa juz zmapowane -- jest duuuzo do zmapowania.

img4705t.jpg

Offline

#30 2010-11-04 11:33:59

Yarl
Member
From: Bytom, Poland
Registered: 2009-09-07
Posts: 389
Website

Re: PILNE! Organizacja Uzytku Publicznego OSM-Polska

OK, będę na miejscu po południu, więc będzie trochę czasu na latanie z Garminem smile.

Offline

#31 2010-11-18 20:41:40

balrog-kun
Member
From: Warsaw, Poland
Registered: 2008-08-10
Posts: 1,365
Website

Re: PILNE! Organizacja Uzytku Publicznego OSM-Polska

RafalR wrote:

18 listopada organizowane jest spotkanie dotyczące przejrzystości życia publicznego - TransparencyCamp Polska (http://transparencycamp.pl)

Szczególną uwagę zwrócimy na to, co zrobić, żeby w pełni wykorzystać potencjał informacji publicznych dla innych celów niż pierwotne powody ich wytworzenia przez administrację, czyli o ponownym wykorzystaniu informacji publicznej znanym również, jako „re-use".

Wybiera się ktoś?

Bylem dzis, ale niestety nie zdazylem na prelekcje Andrzeja Laszczuka o danych przestrzennych, moze za jakis czas pojawi sie wideo na sieci (jechalem prosto z lotniska przylatujac z MeeGoConference).  Z prezentacji pana z MSWiA o nowelizacji ustawy o re-use wynikalo jasno, ze nowa ustawa nie zmieni kompletenie nic w udostepnianiu danych objetych prawem geodezyjnym (ktore sa rowniez informacjami sektora publicznego).

3 i 4 grudnia laboratorium BRAMA (gdzie juz kilka razy byly pogadanki o OSM) razem z Alkiem Tarkowskim i Justyna Hofmokl z CC robi warsztaty w Pilicy i pierwszego dnia bedzie jakis warsztat o tematyce OpenStreetMap, ale jeszcze nie wiemy jaki, kiedy bedzie cos wiadomo to napisze.  4 grudnia jest tez Open Data Day hackathon w Warszawie, wiec nie wiem jak to zostanie zorganizowane.

Offline

#32 2010-11-24 12:27:18

marek kleciak
Member
Registered: 2010-10-11
Posts: 8,417

Re: PILNE! Organizacja Uzytku Publicznego OSM-Polska

Ponizej zalaczam nowa wersje robocza Statutu po uwzglednieniu uwag doswadczonych ludzi (wikimedia Polska).
Tekst oczywiscie dalej do obróbki...
Marek

Statut stowarzyszenia "OpenStreetMap Polska".
Wersja robocza, stan 22.10.2010.
Preambuła założycielska: Stowarzyszenie jest zakładane z myślą szybkiego przekształcenia go w Organizację Pożytku Publicznego. Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie status OPP może uzyskać organizacja działająca w sferze pożytku publicznego nieprzerwanie co najmniej przez 2 lata oraz spełniająca warunki określone w ustawie.
1. Postanowienia ogólne
1.1. Nazwa stowarzyszenia: „OpenStreetMap Polska" zwane dalej w tekście Organizacją.
1.2. Stowarzyszenie działa na podstawie i w granicach obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej prawa i z tego tytułu posiada osobowość prawną.
1.3. Terenem działania Organizacja jest Rzeczpospolita Polska. W szczególnych przypadkach Organizacja może działać poza jej granicami.
1.4. Siedzibą Organizacji jest miasto Łódź.
1.5. Miejsce rejestracji: Polska, Krajowy Rejestr Sądowy.
2.   Status Organizacji

2.1. W przypadku ubiegania się o i uzyskania statusu Organizacji Pożytku Publicznego Organizacja będzie sporządzać roczne sprawozdanie merytoryczne ze swojej działalności, przekazywać je ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego oraz podawać je do publicznej wiadomości w sposób umożliwiający zapoznanie się z tym sprawozdaniem przez zainteresowane podmioty.

3. Cele Organizacji
3.1. Szerzenie i popularyzacja wiedzy o geodezji i kartografii, informatyce, geologii, ochronie środowiska, kulturze materialnej i niematerialnej.
3.2. Koordynacja działań mających na celu tworzenie i rozwój wolnej internetowej bazy danych OpenStreetMap w sensie opisanym przez OpenStreetMap Foundation.
3.3. Koordynacja prac i wymiana wiedzy na temat OpenStreetMap.
3.3.1. Opis projektu
OpenStreetMap jest projektem, którego głównym celem jest stworzenie i dostarczenie ogólnodostępnych danych geograficznych każdemu, kto bedzie ich potrzebował. Projekt został zainicjowany ponieważ większość map, które zwykło sie uważać za wolne, tak naprawdę posiada prawne i techniczne ograniczenia związane z ich użyciem, powstrzymując w ten sposób ludzi przed ich twórczym, produktywnym lub innowacyjnym użyciem. 
3.4. Tworzenie wolnego oprogramowania wspierającego działanie projektu OpenStreetMap
i inne innowacyjne projekty.
3.5. Prowadzenie szkoleń z zakresu tworzenia i udoskonalania OpenStreetMap dla osób cywilnych i prawnych.
3.6. Organizowanie sympozjów naukowych i działania promocyjne na
rzecz projektu OpenStreetMap.

3.7. Współpracy z centralnymi i terenowymi wydziałami Urzędu Geodezji i
Kartografii.
3.8. Prowadzenie działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności w Polsce w zakresie geoinformacji
3.9. Rozpowszechnianie i pomoc we wdrażaniu nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej w zakresie geoinformacji

4. Władze
Władzę w Organizacji sprawuje Zarząd wybierany przez Walne Zgromadzenie zwykłą większością głosów ( 50%+1).
Na Walnym Zgromadzeniu musi być kworum członków zarządu.
Tryb wyboru Zarządu ustala Walne Zgromadzenie.
Walne Zgromadzenia odbywają się corocznie.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może być powołane przez Zarząd lub Kolegium.
4.1. Zarząd:
4.1.1. Członkami zarządu są: Prezes, Wiceprezes, Skarbnik i 2 członków zarządu.
4.1.2. Członkiem zarządu może zostać osoba narodowości polskiej, które nie jest skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
4.1.3. Zarząd  jest wybierany przez tajne w tajnym głosowaniu przez członków Walnego Zgromadzenia na okres czterech lat. Tryb głosowania jest ustalany przez Walne Zgromadzenie w formie regulaminu, przyjmowanego przez jego członków zwykłą większością głosów.
4.1.4. Zarząd, bądź jego członkowie mogą być odwołani przed upływem kadencji większością 2/3 głosów Walnego Zgromadzenia.
4.1.5. Zarząd podejmuje decyzje zwykłą większością głosów.
4.1.6. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne dwumiesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw (ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni) jeśli pozwoli na to sytuacja finansowa Organizacji.
4.1.7. Obowiązki członków Zarządu
- prowadzenie statutowej działalności Organizacji i jej reprezentacja
- prowadzenie działalności sprawozdawczej wobec Organizacji
- Administrowanie majątkiem Organizacji
- Przygotowywanie corocznego projektu budżetu do zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie
4.1.8. Kompetencje Zarządu
- Zarząd jest organem reprezentującym Stowarzyszenie i jego interesy.
- Zarząd ma prawo podpisywać i rozwiązywać umowy w imieniu Stowarzyszenia

4.2. Walne Zgromadzenie
4.2.1. Członkami Walnego Zgromadzenia są wszyscy zarejestrowani członkowie Organizacji obecni na jej Walnym Zgromadzeniu.
4.2.2. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd bądź minimum 25% zarejestrowanych w Organizacji członków.
4.2.3. Kompetencje Walnego Zgromadzenia

- Powoływanie i odwoływanie organów Organizacji: Zarządu, , Władz regionalnych, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego.
-Ustalanie rocznego budżetu
- Zmiany statutu
- Zatwierdzanie rocznego sprawozdania zarządu
4.2.4. Zmiany statutu dokonywane są w trybie głosowania jawnego Walnego Zgromadzenia większością 2/3 głosów.
4.3. Członkostwo w Organizacji
4.3.1. Członkami Organizacji są aktywni członkowie projektu OpenStreetMap Polska zarejestrowani w Organizacji i płacący składki członkowskie.
4.3.2. Składka członkowska.
Wysokość składki członkowskiej członek Organizacji ustala indywidualnie.
Minimalna składka członkowska wynosi 2 zł miesięcznie. Składki płatne są z góry kwartalnie, półrocznie lub rocznie.
4.3.3. Utrata członkostwa
Utratę członkostwa może spowodować:
- skazanie prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
- celowe i powtarzające się niszczenie zasobów projektu OpenStreetMap
- działania na szkodę projektu OpenStreetMap bądź Organizacji
4.4. Komisja Rewizyjna.
Organizacja ma statutowy kolegialny organ kontroli lub nadzoru – komisję rewizyjną, odrębną od organu zarządzającego i niepodlegającą mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru, przy czym członkowie organu kontroli i nadzoru:

4.4.1.    Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad działalnością Zarządu i Stowarzyszenia.
4.4.2.    Komisja Rewizyjna składa się z pięciu członków.
4.4.3.    Członkami Komisji Rewizyjnej są osoby wybrane w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów członków zwyczajnych obecnych na Walnym Zebraniu Członków.
4.4.4.    Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji w organach Stowarzyszenia.
4.4.5.    Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być w stosunku małżeństwa, pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia z członkami Zarządu.
4.4.6.    Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwa z winy umyślnej ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
4.4.7.    Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego składu Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

4.4.8.    Zakres działania Komisji Rewizyjnej
4.4.8.1.     kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia,
4.4.8.2.     występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,
4.4.8.3.     prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,
4.4.8.4.     zwołanie Walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym statutem,
4.4.8.5.     składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia,
4.4.8.6.     składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

4.4.9.    Tryb działania Komisji Rewizyjnej
4.4.9.1.     Komisja Rewizyjna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.
4.4.9.2.     Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i organów Stowarzyszenia wszystkich szczebli złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.
Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków. Na specjalne życzenie każdego członka Komisji Rewizyjnej w każdym głosowaniu należy wprowadzić tryb tajny.

4.5. Sąd koleżeński
4.5.1. Postanowienia ogólne
4.5.1.1.     Sąd Koleżeński składa się z 3 członków wybranych w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów członków zwyczajnych obecnych na Walnym Zebraniu Członków
4.5.1.2.     Członkowie Sądu Koleżeńskiego nie mogą pełnić innych funkcji w organach Stowarzyszenia.
4.5.1.3.     Sąd Koleżeński wybiera ze swego grona przewodniczącego.
4.5.1.4.     Sąd Koleżeński może w miarę potrzeb ustanowić inne funkcje w ramach swego składu.
4.5.2. Zakres działalności
Sąd Koleżeński rozpatruje i rozstrzyga sprawy członków Stowarzyszenia w zakresie:
4.5.2.1. Naruszenia przez członków Stowarzyszenia obowiązków wynikających ze statutu i uchwał organów Stowarzyszenia;
4.5.2.2. Sporów powstałych między członkami Stowarzyszenia na tle praw i obowiązków wynikających z ich przynależności do Stowarzyszenia.
4.5.3. Sąd Koleżeński może orzekać następujące kary:
4.5.3.1.     Upomnienie;
4.5.3.2.     Wykluczenie ze Stowarzyszenia;
4.5.3.3.     Skierowanie do Walnego Zgromadzenia wniosku o pozbawienie członka honorowego tytułu.
4.5.3.4.     Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od daty dostarczenia odpisu orzeczenia.

4.6. Władze regionalne i Kolegium

4.6.1. Podorganami zarządu są władze wojewódzkie powoływane i odwoływane zwykłą większością głosów walnego zgromadzenia. Prezesi organizacji wojewódzkich tworzą równocześnie Kolegium Organizacji. Władze wojewódzkie sprawują nadzór nad rozwojem projektu na terenie własnego województwa, tworzą struktury regionalne jak i koordynują projekty regionalne.
4.6.2. Oddziały wojewdzkie są tworzone i likwidowane przez  Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów.
4.6.3. Władze regionalne nie mają osobnej osobowości prawnej
4.6.4. Władze regionalne są finasowane z budżetu centralnego na podstawie zaaprobowanego przez Walne Zgromadzenie budżetu rocznego, chyba że Walne Zgromadzenie postanowi większością głosów inaczej.
4.6.5. Władze regionalne są zobowiązane przedstawiać na bieżąco rozliczenie przyznanych środków Zarządowi.
4.6.6. Kolegium podejmuje wspólnie z Zarządem decyzje dotyczące strategicznego rozwoju Organizacji.
4.6.7. Członkowie Kolegium mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne półtoramiesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw (ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni) jeśli pozwoli na to sytuacja finansowa Organizacji.
4.6.8. Honorowymi członkami Kolegium bez prawa głosu mogą być osoby cywilne i prawne jak np. przedstawiciele władz centralnych i regionalnych czy instytucji naukowych oraz firm. O decyzji przyjęcia w skład Kolegium Honorowego decyzje podejmuje Zarząd i Kolegium.
4.7. Odpowiedzialność władz Organizacji:

4.7.1. Członek zarządu, władz regionalnych, organu kontroli lub nadzoru oraz likwidator organizacji pożytku publicznego odpowiada wobec tej organizacji za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub statutem, chyba, że nie ponoszą za to winy.
4.7.2. W przypadku wyrządzenia szkody organizacji członkowie organów ponoszą odpowiedzialność solidarną.
4.7.3. Poza tym członkowie organów władzy Organizacji (zarządu i organu kontroli) są zobligowani do dołożenia należytej staranności przy wykonywaniu swoich obowiązków i to zarówno jeśli są zatrudnieni jak i w sytuacji gdy pełnią swoje funkcje społecznie.

5. Finanse
5.1. Organizacja uzyskuje środki na prowadzenie działalności statutowej ze:
5.1.1. Składek członkowskich
5.1.2. Szkoleń i prac zleconych
5.1.3. Dotacji państwowych
5.1.4. Dotacji unijnych Dotacji z środków Unii Europejskiej
5.1.5. Innych dotacji indywidualnych, np. od osób cywilnych i prawnych, zapisów spadkowych itp.
5.2. Cały dochód Organizacji jest przeznaczony na działalność statutową.
5.3. Organizacja może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego.
5.4. Zasady zarządzania majątkiem i księgowością:
5.4.1. Okres rozliczeniowy
5.4.2. Do uzupelnienia
5.4.3. Zabezpieczenie dotyczące wyprowadzania majątku organizacji poza organizację

Zabronione jest:
•    udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi",
•    przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
•    wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego;
•     zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

6. Inne postanowienia prawne

6.1. Zmiany statutu Organizacji mogą być podjęte większością 2/3 głosów Walnego Zgromadzenia
6.1.1. Walne Zgromadzenie ma prawo rozdysponowania majątku po likwidacji Organizacji.
6.2. Cele i sposoby realizacji celów statutowych są zgodne z katalogiem celów podanych w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego.
Patrz : Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 28, poz. 146)
6.3. Klauzula salwatorska: W przypadku kwestii nieuregulowanych niniejszym statutem obowiązują postanowienia Kodeksu Prawa Cywilnego.

Offline

#33 2010-11-24 15:24:04

balrog-kun
Member
From: Warsaw, Poland
Registered: 2008-08-10
Posts: 1,365
Website

Re: PILNE! Organizacja Uzytku Publicznego OSM-Polska

Wczoraj wgralem ten nowy tekst do google docs (link podany przez Rafala R) i odrazu poprawilem kilka literowek, wiec robmy edycje w tamtej wersji zamiast wklejac na forum.

Wydaje mi sie ze 5 osob w Komisji Rewizyjnej to znaczna przesada, zwlaszcza ze nie moga one pelnic innych funkcji.  Napiszmy "conajmniej 1 czlonek".

Tez pominalbym calkowicie wladze regionalne, zawsze mozna dodac cos takiego, a w tym momencie nie wiadomo nawet czy podzial na wojewodztwa to dobry pomysl (dlaczego akurat wojewodztwa).  Inne organy jesli nie sa absolutnie potrzebne, tez wydaje mi sie, ze nalezy pominac.  Podzial na te organy jest przeciez czysto formalny i bez znaczenia, jak sie ich namnozy to tylko trudniej bedzie ustalic kto pelni jaka funkcje.

Tak jak mowilem oferuje siedzibe w Warszawie, czy siedziba moze miec na cos wplyw?

W wersji google docs zmienilem tez "cele", choc przyznaje ze trzeba bylo to przedyskutowac.  Zamienilem "geodezja i kartografia" kolejnoscia bo kartografia to podstawa tego projektu

Offline

#34 2010-11-24 15:53:40

marek kleciak
Member
Registered: 2010-10-11
Posts: 8,417

Re: PILNE! Organizacja Uzytku Publicznego OSM-Polska

Swietnie, to dzialajmy dalej na tym tekscie.
Komisja rewizyjna jest potrzeba, gdy cos zaczyna sie krzaczyc a projekt jest duzy. Danie wladzy w rece jednej osoby i jej subiektywnej oceny nie wychodzi raczej na zdrowie w kwestiach spornych, dlatego lepiej miec ich wiecej. Przyjrzalem sie róznym statutom i róznie to faktycznie robia, ale w Komisji rew. zawsze jes min 3 osoby wiec proponuje to, jesli 5 wyda sie za duzo.

Wladze regionalne proponuje zostawic ze wzgledów pragmatycznych: Odpowiadaja one strukturalnie urzedom Geodezji i Kartografii dajac ludziom dzialajacym w terenie mozliwosc przedstawianie sie jako czlonek "wojewódzkich". Poznalem troche sposób dzialania i logike urzedów. Wydaje mi sie ze bedzie to pomocne. Po prostu w razie czego bedzie to struktura nieobsadzona a nie trzeba bedzie zwolywac Walnego jesli zajdzie szybko potrzeba stworzenia jakiejs struktury.

Siedziba moze byc chyba gdziekolwiek. Ja mam w Lodzi serwer z obsluga, telefon i sekretariat obsadzony w godzinach pracy do naszej dyspozycji. W razie czego bedzie wiec mozna profesjonalnie dzialac.

Sformulowanie Geodezja i Kartografia jest tylko z jednego powodu: Taka jest urzedowa nazwa odpowiednich struktur w Polsce smile. Sa synergie które mozna wykorzystac, patrz dokument http://www.qucosa.de/fileadmin/data/quc … iemann.pdf
Tym wazniejsze by sie z nami urzedy od poczatku identyfikowaly. No ale nie spieram sie w tej kwestii.

Offline

#35 2010-11-26 03:24:03

balrog-kun
Member
From: Warsaw, Poland
Registered: 2008-08-10
Posts: 1,365
Website

Re: PILNE! Organizacja Uzytku Publicznego OSM-Polska

marek kleciak wrote:

Komisja rewizyjna jest potrzeba, gdy cos zaczyna sie krzaczyc a projekt jest duzy. Danie wladzy w rece jednej osoby i jej subiektywnej oceny nie wychodzi raczej na zdrowie w kwestiach spornych, dlatego lepiej miec ich wiecej. Przyjrzalem sie róznym statutom i róznie to faktycznie robia, ale w Komisji rew. zawsze jes min 3 osoby wiec proponuje to, jesli 5 wyda sie za duzo.

Skoro zawsze jest min. 3, to moze niech tak bedzie.  Mi wydaje sie, ze to jest sytuacja czesto teoretyczna i najlatwiejszym sposobem na rozwiazanie jej moze byc odwolanie sprwcy/sprawcow za pomoca 2/3 glosow czlonkow.

W zwiazku ze zmiana licencji na listach dyskusyjnych ostatnio tez pojawia sie duzo takich scenariuszy "co gdyby jakas firma zglosila wielka liczbe czlonkow i przejela wladze, i potem przykladowo wprowadzila wlasna licencje".  Odpowiedz na to jest taka, ze to co dzieje sie w OSMF tak na prawde sie nie liczy, bo projekt zyje wlasnym zyciem.  Jesli OSMF zmieni licencje na taka, ktora mapowiczom sie nie bedzie podobac to zostanie ze statyczna kopia mapy w rekach, raczej bez wartosci, a projekt od razu zostanie przez kogos zforkowany (skopiowany) i wszystkie aktualiacje mapy beda pojawiac sie w tym odgalezieniu a nie w OSM.  OSMF nie ma tez zadnych znacznych funduszy o ktore warto byloby sie komus starac.

Wiec moje rozumowanie jest takie: jesli OSMF (organizacja aktualnie o ponad 300 czlonkach, w tym kilku doswiadczonych prawnikow) nie potrzebuje takich skomplikowanych struktur (ma tylko zwyklych czlonkow i zarzad), to co dopiero takie male stowarzyszenie ktore pewnie nigdy nie przekroczy kilkudziesieciu osob (patrz wikimedia).  5 osob w "komisji rewizyjnej", "sadzie kolezenskim" itp., to bedzie znaczyc ok. co trzeci czlonek, przynajmniej na poczatku, czyli straszny poziom biurokracji -- o ile w ogole znajda sie chetni do pelnienia takich rol.
Zreszta co moze znaczyc wykrzaczenie sie takiego stowarzyszenia z jeszcze mniejszym wplywem na projekt niz OSMF.

Przy okazji przypomnialo mi sie, ze moze warto dodac informacje o tym, ze stowarzyszenie jest miedzy innymi zakladane z mysla aby stalo sie oddzialem OSMF dla Polski za pomoca umowy o local chapters.  (To propozycja.)

marek kleciak wrote:

Wladze regionalne proponuje zostawic ze wzgledów pragmatycznych: Odpowiadaja one strukturalnie urzedom Geodezji i Kartografii dajac ludziom dzialajacym w terenie mozliwosc przedstawianie sie jako czlonek "wojewódzkich". Poznalem troche sposób dzialania i logike urzedów. Wydaje mi sie ze bedzie to pomocne. Po prostu w razie czego bedzie to struktura nieobsadzona a nie trzeba bedzie zwolywac Walnego jesli zajdzie szybko potrzeba stworzenia jakiejs struktury.

Siedziba moze byc chyba gdziekolwiek. Ja mam w Lodzi serwer z obsluga, telefon i sekretariat obsadzony w godzinach pracy do naszej dyspozycji. W razie czego bedzie wiec mozna profesjonalnie dzialac.

No to oczywiscie popieram Lodz smile

Offline

#36 2010-11-26 07:28:09

marek kleciak
Member
Registered: 2010-10-11
Posts: 8,417

Re: PILNE! Organizacja Uzytku Publicznego OSM-Polska

Bardzo sluszne rozumowanie.
Tyle ze oni nie dzialaja w Polsce. Jak im sie cos zechce zmienic w statucie, to to zrobia i za chwile tak bedzie.
A u nas mamy spora biurokracje i wolno dzialajace urzedy.
To dlatego wiele firm skladajacych sie tylko z pana Józka który kafelki kladzie ma wpisanych w definicji dzialanosci np handel zagraniczny smile
Dlatego na wszelki wypadek proponuje wpisac wiecej. Oczywiscie- zycie pokaze jak to sie rozwinie i pewnie wielu elementów nie bedziemy nigdy potrzebowac. Sprawa do dyskusji na spotkaniu zalozycielskim.

Offline

#37 2010-11-26 08:38:58

marek kleciak
Member
Registered: 2010-10-11
Posts: 8,417

Re: PILNE! Organizacja Uzytku Publicznego OSM-Polska

Acha,
no i jeszcez chyba o wiele wazniejszy aspekt: Nie wiem na goraco czy tego nie myle, ale zdaje sie ze jesli chcemy ubiegac sie o status Organizacji Uzytku Publicznego (daje nam np. mozliwosc bezplatnych reklam w TVP i radiu) to musimy spelniac statutowo pewne warunki. Trzeba to z prawnikem omówic.
No ale zdaje sie ze ktos juz sie tym zajal?

Offline

#38 2011-01-24 15:52:58

Yarl
Member
From: Bytom, Poland
Registered: 2009-09-07
Posts: 389
Website

Re: PILNE! Organizacja Uzytku Publicznego OSM-Polska

Temat trochę utknął w miejscu. Przydałoby się wypracować w końcu termin i miejsce spotkania oraz by wykończyć do tego czasu statut.

marek kleciak: jesteś w stanie skontaktować się z owym geodetą ws. czasu? To mógłby być punkt wyjścia.

Offline

#39 2011-01-28 23:11:18

marek kleciak
Member
Registered: 2010-10-11
Posts: 8,417

Re: PILNE! Organizacja Uzytku Publicznego OSM-Polska

Z geodeta jestem na biezaco. To ja mam w lutym problem z czasem: Na nieszczescie awansowalem zawodowo i mam taki nawal pracy ze nie moge sie nawet obejrzec. Jesli moglibysmy sie umówic na zalozycielskie 5 marca (sobota) w poludnie w Lodzi na terenie Politechniki Lódzkiej, to byloby super. Dokladne pomieszczenie / adres jeszcze bym podal.

Offline

#40 2011-01-28 23:36:40

Yarl
Member
From: Bytom, Poland
Registered: 2009-09-07
Posts: 389
Website

Re: PILNE! Organizacja Uzytku Publicznego OSM-Polska

marek kleciak wrote:

Z geodeta jestem na biezaco. To ja mam w lutym problem z czasem: Na nieszczescie awansowalem zawodowo i mam taki nawal pracy ze nie moge sie nawet obejrzec. Jesli moglibysmy sie umówic na zalozycielskie 5 marca (sobota) w poludnie w Lodzi na terenie Politechniki Lódzkiej, to byloby super.

Super, więcej czasu aby dograć terminy i napisać do osób zainteresowanych. Dałoby radę ogarnąć jakieś noclegi?

Offline

#41 2011-01-29 00:11:32

marek kleciak
Member
Registered: 2010-10-11
Posts: 8,417

Re: PILNE! Organizacja Uzytku Publicznego OSM-Polska

popytam. Akademiki jakies tam sa w poblizu...

Offline

#42 2011-02-01 22:50:24

Yarl
Member
From: Bytom, Poland
Registered: 2009-09-07
Posts: 389
Website

Re: PILNE! Organizacja Uzytku Publicznego OSM-Polska

Postawiłem stronę na wiki: http://wiki.openstreetmap.pl/OpenStreet … 2011-03%29. Kto da radę być niech się dopisze. Wszelkie uwagi na stronie dyskusji.

Offline

#43 2011-02-01 23:16:30

pbabik
Member
Registered: 2010-12-09
Posts: 353

Re: PILNE! Organizacja Uzytku Publicznego OSM-Polska

Politechnika Śląska w Łodzi?

Offline

#44 2011-02-02 00:18:08

Yarl
Member
From: Bytom, Poland
Registered: 2009-09-07
Posts: 389
Website

Re: PILNE! Organizacja Uzytku Publicznego OSM-Polska

pbabik wrote:

Politechnika Śląska w Łodzi?

Hehe, poprawione. Taki odruch z polibudy wink.

Offline

#45 2011-02-09 21:44:04

marek kleciak
Member
Registered: 2010-10-11
Posts: 8,417

Re: PILNE! Organizacja Uzytku Publicznego OSM-Polska

Spotkanie w Lodzi zapowiada sie bardzo ciekawie.
Dopytywala sie juz nawet jedna firma która chce sponsorowac nasze stowarzyszenie.
Tak wiec serdecznie wszystkich zapraszamy!

Offline

#46 2011-02-09 23:21:54

antblant
Member
From: Szczecin, Poland
Registered: 2008-06-12
Posts: 342

Re: PILNE! Organizacja Uzytku Publicznego OSM-Polska

Tym bardziej, że potrzeba minimum 15 osób! smile

Offline

#47 2011-03-07 19:58:27

Yarl
Member
From: Bytom, Poland
Registered: 2009-09-07
Posts: 389
Website

Re: PILNE! Organizacja Uzytku Publicznego OSM-Polska

Jak zapewne większość wie, w miniony weekend zostało założone stowarzyszenie. Władze, końcowy statut i inne materiały, są już dostępne na wiki

Offline

#48 2011-03-07 21:09:49

codecalm
Member
Registered: 2010-12-30
Posts: 15

Re: PILNE! Organizacja Uzytku Publicznego OSM-Polska

A czy można jakoś dołączyć do stowarzyszenia? Nie wszyscy mogli dotrzeć na spotkanie

Offline

#49 2011-03-07 21:14:28

pavko
Member
From: Szczecin, Poland
Registered: 2008-07-23
Posts: 12

Re: PILNE! Organizacja Uzytku Publicznego OSM-Polska

Dołączam się do przedmówcy: jak można dołączyć do stowarzyszenia?

Offline

#50 2011-03-07 21:24:06

marek kleciak
Member
Registered: 2010-10-11
Posts: 8,417

Re: PILNE! Organizacja Uzytku Publicznego OSM-Polska

Jasne,
na stronce napisalismy ze:
Art. 9.
Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, która
jest uczestnikiem projektu OpenStreetMap (no jestes uczestnikiem na 100%  smile )
przekazała Zarządowi wypełnioną deklarację członkowską - mysle ze droga mailowa wystarczy
uzyskała zgodę Zarządu na przyjęcie w poczet członków - nikt nie bedzie robil zadnych problemów
opłaciła pierwszą składkę członkowską ( 2 zl miesiecznie - jeszcze nie mamy konta, no ale niedlugo bedzie )

wyslij maila z danymi (Imie, nazwisko, adres zamieszkania i adres mailowy) do uzytkownika Rafala Jachowicza. http://www.openstreetmap.org/user/rjachow

Adres korespondencyjny Stowarzyszenia to na ta chwile (gdyby ktos wolal wyslac deklaracje czlonkowska pisemnie):

Rafal Jachowicz, Stowarzyszenie OSM Polska
Politechnika Łódzka
Katedra Informatyki Stosowanej
90-924 Łódź, ul. Stefanowskiego 18/22

Last edited by marek kleciak (2011-03-07 21:29:12)

Offline

Board footer

Powered by FluxBB