You are not logged in.

#1 2008-10-31 15:33:31

TomDalek
Member
From: Sopot, Poland
Registered: 2008-09-28
Posts: 28
Website

Tag source a sprawa Polska

W debugu pojawi?o si? co? takiego i stwierdzi?em, ?e jest na tyle du?e ?e to osobny temat:

rhn wrote:
Jakub Klawiter wrote:

Kasowanie tagów source. By? mo?e ?le zrozumia?em inne dyskusje tu prowadzone, ale zrozumia?em tak, ?e idea?em jest pod?o?enie pod wszystkie ulice w OSM tracków. Po ich pod?o?eniu i dostosowaniu drogi do nich jak zrozumia?em kasujemy tag source, bo nie jest on ju? bezpo?rednio zwi?zany z danymi w bazie. Jest to ulica namalowana wzd?u? tracka czyli w ?aden sposób nie powi?zana z jakimikolwiek zewn?trznymi ?ród?ami. To czy pod spodem jest track czy go nie ma zawsze mo?na sprawdzi? wi?c w?tpliwo?ci te? by? nie powinno. Ale generalnie pomys? z kasowaniem source z w?z?ów (nie dróg!) nie przeszed? wi?c temat jest przynajmniej chwilowo nieaktualny.

Hm, wychodzi?em z nieco innego za?o?enia - ulice bez tagu source s? traktowane jako niepewne - dodawane przez przypadkowych ludzi, którzy rob? je cz?sto na bazie jednego-dwóch ?ladów albo, co gorsza, z pami?ci.
To samo w sobie nie jest problemem, jesli mamy ?lady w bazie - zawsze mo?na sprawdzi? czy droga ma w nich poparcie.
Wszystko jest pi?knie dopóki za?o?ymy, ?e wszyscy podsy?aj? ?lady. Ja sam tego nie robi? i nie b?d? robi? (lekka paranoja by? mo?e wink), a chcia?bym jako? zaznaczy?, ?e droga jest stuprocentowo pewna na bazie kilkunastu ?ladów.
No to powiedzia?em co uwa?a?em, a jesli temat nieaktualny to zawsze mo?na mnie zignorowa? smile.

Zgadzam si? z Jakubem. Tutaj http://forum.openstreetmap.org/viewtopi … 9495#p9495 mieli?my, ?e:

TomDalek wrote:
deejay1 wrote:

Kto? ma pomys? jak poprawi? tag source w przypadku gdy node zaimportowany z UMP zosta? poprawiony w oparciu o track gpx?

Tutaj http://wiki.openstreetmap.org/index.php … urce#Notes:  jest napisane

Ways that have corresponding tracklogs do not need a source tag, the tracklogs are sufficient. This tag should be used for those cases where there is no tracklog and provides a method for asserting that the source was something other than a copyright map.

Wydaje mi si? wi?c, ?e kiedy wgramy publicznego tracka, i dostosujemy dane, tag source powinni?my usuwa?. W sensie tak ca?kowicie. Zamykamy temat wyrzucaj?c klucz.  smile

Podsumowuj?c w aspekcie danych UMP:
Tutaj http://ump.waw.pl/licencja.html jest napisane, ?e dane z UMP s? na licencji CC BY-SA. Zatem, aby by? zgodnym z wymogiem 'BY' musimy mie? tag source. Wolimy jednak mie? dane na podstawie w?asnych tracków. Gdy zbierzemy track i dostosujemy dane wyrzucamy tag source.

Podsumowuj?c w aspekcie manij prze?ladowczej: (ka?dy troch? ma tongue)
To, ?e napiszemy ?e co? pochodzi z gps nic nam nie da. Potrzebny jest dowód. Dowodem takim jest track .gpx. Ide? OSM jest stworzenie mapy wiarygodnej i otwartej. Wed?ug mnie, nie wgrywanie tracku rozmija si? z ni? jakby.
Czy to znaczy, ?e jeste?my skazani na otworzenie si? na potencjalne niebezpiecze?stwo szpiegostw, prze?ladowa?, inwigilacji itp? smile
Nie do ko?ca.
1) Ustalili?my, ?e ?ci?gaj?c dane o trackach z UMP nie mo?na ustali?, kto jest ich twórc? http://forum.openstreetmap.org/viewtopic.php?id=1086
2) Czyje? tracki mo?na jedynie przejrze?, je?li ten/ta oflagowa? je jako PUBLIC. Je?li s? PRIVATE, ?ci?gn? si? np. w JOSM ale patrz (1)

Last edited by TomDalek (2008-10-31 15:58:38)

Offline

#2 2008-10-31 16:19:33

Jakub Klawiter
Member
From: Poznań
Registered: 2008-10-01
Posts: 60
Website

Re: Tag source a sprawa Polska

Generalnie je?li mówimy o lekkiej paranoi mo?na zawsze troch? informacji z tarcka wyci??, wywali? dat?/godzin?, uci?? pocz?tek i koniec je?li to miejsca gdzie mo?na nas spotka? i ... jak na moje taki track szczególnie podes?any jako prywatny powinien by? kompletnie niegro?ny/nieu?yteczny dla celów innych ni? malowanie ulic. Ja tracki wgrywam masowo, w?a?nie po to, ?eby ?atwo mo?na by?o potwierdzi? lokalizacj? drogi. Ale nawet ulice które namalowa?em wzd?u? pojedynczego ?ladu s? bardzo dok?adne, je?li za miernik uzna?:
- to jak wygl?daj? na podk?adzie z Yahoo
- to jak zachowuj? si? po wgraniu mapy do GPSa

Anyway nie zauwa?am ?adnego problemu w drogach namalowanych wzd?u? ?ladu którego w systemie OSM nei ma. Je?li autor drogi wie (a wie), ?e maluje na podstawie rzeczywistych danch z GPS to droga jest po?o?ona w?a?ciwie, je?li kto? uzna?by (w sposób nie uprawiony), ?e u?yto danych z zewn?trz ze z?amaniem licencji musia?by to udowodni?, a on te? nie ma na to sposobu.

Offline

#3 2008-10-31 16:42:51

TomDalek
Member
From: Sopot, Poland
Registered: 2008-09-28
Posts: 28
Website

Re: Tag source a sprawa Polska

Jakub Klawiter wrote:

[...] je?li kto? uzna?by (w sposób nie uprawiony), ?e u?yto danych z zewn?trz ze z?amaniem licencji musia?by to udowodni?, a on te? nie ma na to sposobu.

lol Jakie to proste! IANAL, ale masz racje, brzmi logicznie, to si? zdaje Domniemanie Niewinno?ci nazywa, nie? smile
Nie macie jednak wra?enia, ?e nie wgrywanie tracków z duchem open source si? k?óci?

Last edited by TomDalek (2008-10-31 16:47:05)

Offline

#4 2008-10-31 18:14:45

rhn
Member
Registered: 2008-10-30
Posts: 214

Re: Tag source a sprawa Polska

TomDalek wrote:

Nie macie jednak wra?enia, ?e nie wgrywanie tracków z duchem open source si? k?óci?

Poniek?d mo?na tak to uj??, je?li ?lady traktowa? jako ?ród?o... Chocia? mo?na to te? przyrówna? do podawania jakiego? wykwintnego algorytmu bez dowodu poprawno?ci (porównanie raczej informatyczne, ale idea open source te? taka jest) - i tu, i tu nie ma pewno?ci czy to si? rzecywi?cie na co? zdaje zanim si? nie sprawdzi.
Zreszt? ?lady mo?na sfa?szowa?, wi?c te? powinny by? traktowane z przymru?eniem oka.

Jakub Klawiter wrote:

[...] je?li kto? uzna?by (w sposób nie uprawiony), ?e u?yto danych z zewn?trz ze z?amaniem licencji musia?by to udowodni?, a on te? nie ma na to sposobu.

Wg mnie raczej w?a?nie ten aspekt k?óci si? z ruchem open source - niewgrywanie tras umo?liwia kopiowanie danych z niekompatybilnymi licencjami i uniemo?liwia tego sprawdzenie.

TomDalek wrote:

Czy to znaczy, ?e jeste?my skazani na otworzenie si? na potencjalne niebezpiecze?stwo szpiegostw, prze?ladowa?, inwigilacji itp? smile
Nie do ko?ca.
1) Ustalili?my, ?e ?ci?gaj?c dane o trackach z UMP nie mo?na ustali?, kto jest ich twórc? http://forum.openstreetmap.org/viewtopic.php?id=1086
2) Czyje? tracki mo?na jedynie przejrze?, je?li ten/ta oflagowa? je jako PUBLIC. Je?li s? PRIVATE, ?ci?gn? si? np. w JOSM ale patrz (1)

Nie wiem, jak to wygl?da w UMP, ale w OSM tagi s? przypisane do w?a?cicieli, którzy nierzadko u?ywaj? tych samych ID co w innych serwisach lub podpisuj? si? nazwiskami... a to, ?e autorów nie wida? w JOSM (o ile dobrze zrozumia?em) nie jest zbyt wielkim problemem.

JakubKlawiter wrote:

Generalnie je?li mówimy o lekkiej paranoi mo?na zawsze troch? informacji z tarcka wyci??, wywali? dat?/godzin?, uci?? pocz?tek i koniec je?li to miejsca gdzie mo?na nas spotka? i ... jak na moje taki track szczególnie podes?any jako prywatny powinien by? kompletnie niegro?ny/nieu?yteczny dla celów innych ni? malowanie ulic.

Zgadzam si? tylko przy zastrze?eniu "prywatne". Du?e firmy potrafi? zrobi? cuda ze wszelkimi danymi, które znajd?.

Dla tych, którzy nie chc? zbyt du?o czyta? - chcia?em tylko zwróci? uwag? na to, ?e ?cie?ki nie musz? by? stuprocentowo wiarygodne.

Offline

Board footer

Powered by FluxBB