You are not logged in.

#1 2010-10-21 11:04:33

marek kleciak
Member
Registered: 2010-10-11
Posts: 8,417

Projekt statutu Openstreetmap Polska

Wrzucam na forum uzupelniony tekst projektu statutu stowarzyszenia.
Wszelka dyskusje na ten temat prosze prowadzic na tym poscie. Podzielilem tekst na wiele numerowanych podpunktów tak, by latwiej sie bylo polapac kto o czym pisze. Nie jestem prawnikiem, tekst powstal na podstawie wskazówek ze strony http://poradnik.ngo.pl oraz obserwacji paru statutów innych stowarzyszen.
Uzupelniajcie prosze. Jak sobie postanowimy, tak bedzie. Traktujcie ten tekst jako czysty draft do rozbudowy.

Marek

******

Statut stowarzyszenia „Openstreetmap Polska".

Wersja robocza, stan 21.10.2010.

Preambuła założycielska: Stowarzyszenie jest zakładane z myślą szybkiego przekształcenia go w Organizację Pożytku Publicznego. Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie status OPP może uzyskać organizacja działająca w sferze pożytku publicznego nieprzerwanie co najmniej przez 2 lata oraz spełniająca warunki określone w ustawie.


1. Nazwa stowarzyszenia: „Openstreetmap Polska" zwane dalej w tekście Organizacją.

2. Miejsce rejestracji: Polska, Krajowy Rejestr Sądowy.

3. Celem Organizacji jest:

3.1. Szerzenie i popularyzacja wiedzy o geodezji i katografii, geologii, ochronie środowiska, kulturze materialnej i niematerialnej w Polsce
3.2. Koordynacja dzialań mających na celu tworzenie i rozwój wolnej internetowej bazy danych Openstreetmap w sensie opisanym przez OpenStreetMap Foundation
3.3. Koordynacja prac nad projektem i wymiana wiedzy na temat OSM
3.4. Tworzenie wolnego oprogramowania pod OSM i inne innowacyjne projekty.
3.5. Prowadzenie szkoleń dla osób cywilnych i prawnych jak np.: nauczycieli i wykładowców, uczniów i studentów pracowników administacji panstwowej, firm, organizacji samorządowych, fundacji itp.
3.6. Organizowanie sympozjów naukowych i działania public relations na
Rzecz projektu OSM
3.7. Współpracy z centralnymi i terenowymi wydziałami geodezji i
Kartografii
3.8. Prowadzenie działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności w Polsce w zakresie geoinformacji
3.9. Rozpowszechnianie i pomoc we wdrażaniu nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej w zakresie geoinformacji

4. Władze


Władzę w Organizacji sprawuje Zarząd wybierany przez Walne Zgromadzenie większością głosów

4.1. Zarząd:
4.1.1. Członkami zarządu są: Prezes, Wiceprezes i 3 członków zarządu
4.1.2. Zarząd  jest wybierany przez tajne głosowanie walnego zgromadzenia i Kolegium na okres 4 lat.
4.1.3.  Zarząd, bądź jego członkowie mogą być odwołani przed upływem kadencji większościa 2/3 głosów walnego zgromadzenia.
4.1.4. Zarząd podejmuje decyzje większością głosów.

4.1.5. Członkowie zarządu mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne dwumiesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw (ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni) jeśli pozwoli na to sytuacja finansowa Organizacji.

4.1.6. Wymagania wobec członków zarządu
-prowadzenie statutowej działalności Organizacji i jej reprezentacja
- członkiem zarządu może zostać osoba narodowości polskiej, które nie jest skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe
4.2. Walne zgromadzenie

4.2.1. Członkami Walnego Zgromadzenia mogą być wszyscy zarejestrowani członkowie Organizacji obecni na jego Walnym Zgromadzeniu.
4.2.2. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd bądź minimum 25% zarejestrowanych w Organizacji członków

4.3. Członkostwo w Organizacji

4.3.1. Członkami Organizacji są aktywni członkowie projektu Openstreetmap Polska zarejestrowani w Organizacji i płacący składki członkowskie.

4.3.2. Składka członkowska.
Wysokość składki członkowskiej członek Organizacji ustala indywidualnie.
Minimalna składka członkowska wynosi 2 zł miesięcznie. Składki płatne są z góry kwartalnie, półrocznie lub rocznie.

4.3.3. Utrata członkostwa
Utratę członkostwa może spowodować:
- skazanie prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
- celowe i powtarzające się niszczenie zasobw projektu Openstreetmap
- działania na szkodę projektu Openstreetmap Polska

4.4. Organ kontroli wewnętrznej

Organizacja ma statutowy kolegialny organ kontroli lub nadzoru, odrębny od organu zarządzającego i niepodlegający mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru, przy czym członkowie organu kontroli i nadzoru:
- nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej;
- nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
- mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw (ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni)
Uwaga! W stowarzyszeniach członkowie organu nadzoru wewnętrznego (komisji rewizyjnej) nie mogą pobierać wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji jako, że zgodnie z ustawą Prawo o stowarzyszeniach członkowie pełnią swoje funkcje społecznie. Zatem w statucie stowarzyszenia nie umieszcza się takiego zapisu.
4.4.1. Zabezpieczenie dotyczące wyprowadzania majątku organizacji poza organizację
Zabronione jest:
•    udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi",
•    przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
•    wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego;
•     zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
4.5. Władze regionalne i Kolegium
4.5.1. Podorganami zarządu są władze wojewódzkie. Prezesi organizacji wojewódzkich tworzą równocześnie Kolegium Organizacji. Władze wojewódzkie sprawują nadzór nad rozwojem projektu na terenie własnego województwa, tworzą struktury regionalne jak i koordynują projekty regionalne.

4.5.2. Kolegium podejmuje wspólnie z Zarządem decyzje dotyczące strategicznego rozwoju Organizacji.
4.5.3. Członkowie Kolegium mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne póltoramiesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw (ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni) jeśli pozwoli na to sytuacja finansowa Organizacji.

4.5.4. Honorowymi członkami Kolegium bez prawa głosu mogą być osoby cywilne i prawne jak np. przedstawiciele władz centralnych i regionalnych czy instytucji naukowych. O decyzji przyjęcia w skład Kolegium Honorowego decyzje podejmuje Zarząd i Kolegium.

4.6. Odpowiedzialność władz Organizacji:
4.6.1. Członek zarządu, władz regionalnych, organu kontroli lub nadzoru oraz likwidator organizacji pożytku publicznego odpowiada wobec tej organizacji za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub statutem, chyba, że nie ponoszą za to winy.
4.6.2. W przypadku wyrządzenia szkody organizacji członkowie organów ponoszą odpowiedzialność solidarną.
4.6.3. Poza tym członkowie organów władzy OPP (zarządu i organu kontroli) oraz likwidatorzy są zobligowani do dołożenia należytej staranności przy wykonywaniu swoich obowiązków i to zarówno jeśli są zatrudnieni jak i w sytuacji gdy pełnią swoje funkcje społecznie.


5. Finansowanie

5.1. Organizacja prowadzi uzyskuje środki na prowadzenie działalności statutowej ze:

5.1.1. Składek członkowskich
5.1.2. Szkoleń i prac zleconych
5.1.3. Dotacji państwowych
5.1.4. Dotacji unijnych
5.1.5. Innych dotacji

5.2. Cały dochód Organizacji (nadwyżka przychodów nad kosztami) jest przeznaczony na działalność statutową pożytku publicznego.
5.3. Organizacja może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego.
6. Inne postanowienia prawne
6.1. Zmiany statutu Organizacji mogą być podjęte większością 2/3 głosów Walnego Zgromadzenia
6.2. Cele i sposoby realizacji celów statutowych są zgodne z katalogiem celów podanych w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego.

Patrz : Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 28, poz. 146)
6.3. Klauzula salwatorska: W przypadku kwestii nieuregulowanych niniejszym statutem obowiązują postanowienia Kodeksu Prawa Cywilnego.

Offline

#2 2010-10-22 10:50:17

RafalR
Member
Registered: 2010-01-12
Posts: 171

Re: Projekt statutu Openstreetmap Polska

Poprawiłem zauważone literówki, zmieniłem Openstreetmap na OpenStreetMap, każdy może edytować plik:
https://docs.google.com/Doc?id=d9fb8wv_ … y=CMuahMIB

Będą potrzebne też uchwały:
    * uchwała o powołaniu stowarzyszenia - uchwała nr 1;
    * uchwała o przyjęciu statutu - uchwała nr 2;
    * uchwała o wyborze komitetu założycielskiego - uchwała nr 3.

Last edited by RafalR (2010-10-22 10:50:45)

Offline

#3 2010-10-22 11:23:12

Yarl
Member
From: Bytom, Poland
Registered: 2009-09-07
Posts: 389
Website

Re: Projekt statutu Openstreetmap Polska

Moje 3 gr.:

projektu OpenStreetMap Polska

Nie wydaje mi się, aby była potrzeba podkreślania polskości, tym bardziej, że jest to projekt międzynarodowy. Poza tym gdzieniegdzie jest stosowany skrót OSM, który nie został przedstawiony w tekście (w ogóle lepiej chyba stosować pełną nazwę).

Offline

#4 2010-10-22 13:17:57

marek kleciak
Member
Registered: 2010-10-11
Posts: 8,417

Re: Projekt statutu Openstreetmap Polska

Prawde mówiac to jest to tylko na potrzeby krajowych instytucji które maja swoje przyzwyczajenia. Poza tym dzialamy na terenie kraju a sasiedzi w RFN maja np. odpowiednik Fossgis e.V. dzialajace na podobnych zasadach gdzie tez jest mowa o dzialaniu na terenie Niemiec.

Sluszna uwaga: w Preambule mozemy opisac co to jest OSM tak, by bylo to zrozumiale dla kazdego.

Offline

#5 2010-10-22 19:02:17

balrog-kun
Member
From: Warsaw, Poland
Registered: 2008-08-10
Posts: 1,365
Website

Re: Projekt statutu Openstreetmap Polska

FOSSGIS e.V. dziala od duzo dawniej niz OSM i kiedy OSM uroslo w Niemczech to zostalo czyms w rodzaju local chaptera Fundacji OSM (ale oficjalnie nie ma na razie podpisanej umowy local chapteru fundacji), bo jego cele sa bardzo podobne do celow fundacji.

Jesli chodzi o punkt 4.3.1 to zgadzam sie z Yarlem, ze nie ma po co z gory ograniczac dzialania do Polski, z reszta projekt nazywa sie po prostu OpenStreetMap. (Nawet mysle, ze gdyby np. za wschodnia granica byla mozliwosc zorganizowania czegos fajnego w ramach tego samego stowarzyszenia to czemu nie, albo finansowanie czegos w rodzaju mapkibera.org).  Ale nie wiem, czy bycie "aktywnym" czlonkiem projektu powinno byc wymaganiem dla czlonkow stowarzyszenia.  Na przyklad OSMF nie ma takiego wymagania i moze ono byc trudne do zdefiniowania.

Nie wiem tez czy warto teraz komplikowac statut wzmiankami o oddzialach wojewodzkich czy Kolegium, moze wystarczyloby napisac, ze takie zasady moga zostac w przyszlosci dodane przez zarzad i glosowanie czlonkow.

Wydaje mi sie, ze "czlonkostwo" i "organ kontroli" pownny byc oddzielnymi punktami 5 i 6 zamiast 4.3 i 4.4.  Czy posiadanie organu kontroli jest obowiazkiem stowarzyszenia?  O ile pamietam to chyba jest opcjonalne.  I czy nie powinien w zarzadzie byc wyznaczony skarbnik?

Ogolnie wydaje mi sie, ze bardzo dobrze wyglada ten dokument.  Poprawilem jakies szczegoly.

Jak znajde czas to przejrze dokladnie szablon umowy o local chapterach (oddzialach?) fundacji OSM pod katem tego, czy nie utrudnimy sobie na przyszlosc potencjalnego bycia takim oddzialem.

Offline

#6 2010-10-22 19:31:38

marek kleciak
Member
Registered: 2010-10-11
Posts: 8,417

Re: Projekt statutu Openstreetmap Polska

- Prawde. Fossgis e.V. to towarzystwo kilku profesorów uważajacych że na OSM można przy okazji zarobić. Nic w tym niby nic złego, ale local chapter OSM to to nie jest, nawet jak to trochę udają. Przykład był by pokazać, że są założeni wg. prawa niemieckiego.
- Nie napisalem ze terenem dzialania jest Polska, ale i tak jest to zdaje sie tak, ze jak sie cos zaklada w danym kraju, to obowiazuje prawo kraju rejestracji. Polska jest jedynie krajem rejestracji ale nic nam nie zabranie dzialania poza krajem. Warto jednak sprawdzic prawo unijne w tym zakresie (Prawo do dotacji, ułatwienia itd itp).
- Co do bycia aktywnym czlonkiem, to chodzi mi jedynie o to, aby na przyklad jakas firma czy organizacja nie wystawila np. 50 figurantów w celu przejecia organizacji lub wywierania na niej wplywu. Chodzi o to, by prawo glosu mieli ludzie, którzy faktyczne cos z tym projektem maja wspólnego i cos do niego dokladaja.
- "czlonkostwo" i "organ kontroli" pownny byc oddzielnymi punktami 5 i 6 zamiast 4.3 i 4.4. ok, zmienmy to.
- Posiadanie organu kontroli jest prawnym obowiazkiem. Praktycznie przepisalem ten fragment z poradnika ngo..
- Dobra wskazówka ze skarbnikiem jako czlonkiem Zarzadu! Trzeba uzupełnic
- Tak, szablon umowy o local chapter jest pod dyskusje. Moja intencja: wzmocnienie ludzi aktywnych w regionach tak, aby centrala nie miala calej wladzy i wplywów. Wszelkie ngo tego unikaja.

Offline

#7 2010-10-22 21:54:23

balrog-kun
Member
From: Warsaw, Poland
Registered: 2008-08-10
Posts: 1,365
Website

Re: Projekt statutu Openstreetmap Polska

marek kleciak wrote:

Fossgis e.V. to towarzystwo kilku profesorów uważajacych że na OSM można przy okazji zarobić. Nic w tym niby nic złego, ale local chapter OSM to to nie jest, nawet jak to trochę udają. Przykład był by pokazać, że są założeni wg. prawa niemieckiego.

(nie wnikam w teorie spiskowe) wink

marek kleciak wrote:

- Nie napisalem ze terenem dzialania jest Polska, ale i tak jest to zdaje sie tak, ze jak sie cos zaklada w danym kraju, to obowiazuje prawo kraju rejestracji.

Prawo - oczywiscie, a teren dzialania to co innego. (z reszta mapowanie jakiegos terenu nie musi oznaczac dzialania na tym terenie, np. w Chinach OSM jest nielegalne, wiec mape tworza glownie Niemcy wink  podobnie jak na wszelkich rzadko zamieszkanych wysepkach na pacyfiku)

Chodzi mi tez o to, ze w punkcie 4.3.1 jest "projektu OpenStreetMap Polska", podczas gdy projekt nazywa sie OpenStreetMap.

Offline

#8 2010-10-23 19:53:35

marek kleciak
Member
Registered: 2010-10-11
Posts: 8,417

Re: Projekt statutu Openstreetmap Polska

4.3.1. uznane, sluszna uwaga!
Marek

Offline

#9 2010-11-13 17:44:47

Yarl
Member
From: Bytom, Poland
Registered: 2009-09-07
Posts: 389
Website

Re: Projekt statutu Openstreetmap Polska

Lista rzeczy do poprawienia, którą otrzymałem:

https://docs.google.com/document/pub?id … Epl0CLvkpA

Last edited by Yarl (2010-11-13 17:46:11)

Offline

#10 2010-11-14 20:32:31

marek kleciak
Member
Registered: 2010-10-11
Posts: 8,417

Re: Projekt statutu Openstreetmap Polska

Super uwagi, mądry gość jakiś.
No to uzupełnimy i damy do kolejnej poprawki. Świetna robota, dzięki Yarl!
Marek

Offline

#11 2011-01-20 22:56:28

Yarl
Member
From: Bytom, Poland
Registered: 2009-09-07
Posts: 389
Website

Re: Projekt statutu Openstreetmap Polska

Ze względu, że wiki stoi przeniosłem tam obecny tekst statutu: http://wiki.openstreetmap.pl/OpenStreet … ska/Statut. Aby uniknąć niesynchronizowania proszę o dalsze zmiany wyłącznie na wiki. Wszelkie komentarze można oczywiście zostawiać na stronie dyskusji.

Offline

#12 2011-01-21 11:08:11

ajank
Member
Registered: 2011-01-15
Posts: 91

Re: Projekt statutu Openstreetmap Polska

Chodzi mi po głowie sporo mniejszych i większych uwag do obecnego projektu statutu, w ciągu najbliższych paru dni postaram się je opisać. Parę kwestii z pewnością jest jeszcze do przedyskutowania i ustalenia, jak np. sposób reprezentacji stowarzyszenia na zewnątrz.

Póki co mam małą uwagę: w projekcie statutu mowa o "stowarzyszeniu OpenStreetMap Polska, zwanym dalej Organizacją" -- jak dla mnie dużo lepiej brzmiałby statut mówiący o "stowarzyszeniu OpenStreetMap Polska, zwanym dalej Stowarzyszeniem", czy ktoś ma coś przeciw takiej zmianie redakcyjnej?

Offline

#13 2011-01-25 15:58:25

ajank
Member
Registered: 2011-01-15
Posts: 91

Re: Projekt statutu Openstreetmap Polska

Przeredagowałem pierwszą część projektu statutu, tworząc dwa rozdziały: 1. Postanowienia ogólne oraz 2. Cele i sposoby działania. Poza tym ustawa Prawo o stowarzyszeniach (PoS) określa, że w statucie muszą być opisane "sposób nabywania i utraty członkostwa, przyczyny utraty członkostwa oraz prawa i obowiązki członków", więc wyprodukowałem rozdział 3. Członkostwo.

Nie mam pewności, jaka miała być rola Kolegium Honorowego, ale PoS określa, że osoby prawne (firmy, instytucje...) mogą być tylko członkami wspierającymi stowarzyszeń. Starałem się więc możliwie elastycznie opisać obowiązki członków wspierających.

Trzeba teraz rozstrzygnąć dwie kwestie dotyczące członkostwa:
* czy chcemy przyjmować do Stowarzyszenia osoby poniżej 16 lat?
* czy chcemy przyjmować do Stowarzyszenia cudzoziemców?
PoS określa, że jeśli na któreś z tych dwu pytań ma być odpowiedź ,,tak'', to trzeba przewidzieć taką możliwość w statucie.

Przy okazji: balrog-kun, podlinkowałbyś może ten szablon umowy OpenStreetMap Foundation z chapterami? Warto byłoby zobaczyć, co tam jest.

Last edited by ajank (2011-01-25 17:25:55)

Offline

#14 2011-01-31 20:32:30

ajank
Member
Registered: 2011-01-15
Posts: 91

Re: Projekt statutu Openstreetmap Polska

Jest jeszcze parę rzeczy do przemyślenia i zdecydowania. smile

Po pierwsze, trzeba ustalić, kto może reprezentować Stowarzyszenie na zewnątrz (np. podpisywać umowy w imieniu Stowarzyszenia). Typowe rozwiązania to:
(a) jednoosobowo Prezes
(b) Prezes i Skarbnik
(c) jednoosobowo Prezes lub dwóch z pięciu członków Zarządu
(d) dwóch z pięciu członków Zarządu
(e) dwóch z trzech: Prezes, Wiceprezes, Skarbnik.
Wariant (a) lub (b) może łatwo stać się katorgą dla tych osób. wink Warianty (a), (b) i (d) mają tę zaletę, że każde dwie reprezentacje mają część wspólną (pozwala to uniknąć np. decyzji sprzecznej z poprzednio podjętymi przez inną reprezentację). Obecnie zapisałem wariant (d), który daje dużą elastyczność (co ważne w sytuacji, gdy w Zarządzie będzie pięć osób z różnych stron kraju).

Po wtóre, pojawiła się koncepcja ,,władz regionalnych''. Stowarzyszenia mogą tworzyć jednostki terenowe (np. oddziały), tylko trzeba przewidzieć taką strukturę w statucie. Pojawiają się tu jednak trudności. Powiedzmy, że tworzymy oddziały wojewódzkie. Każdy oddział musi mieć swój Zarząd, co oznacza, że musimy mieć przynajmniej kilku członków skojarzonych z tym województwem, żeby było kim ten Zarząd obsadzić. Póki co może to sprawić kłopot. wink

Proponuję więc pójść w nieco inną stronę, rezygnując na razie z oddziałów. Rozumiem, że idea jest taka, żeby na rozmowę z geodetą wojewódzkim mógł pójść ktoś ze Stowarzyszenia i z czystym sumieniem powiedzieć coś w rodzaju ,,jestem szefem OSM Polska na Mazowszu''. Możemy więc w statucie zapisać, że Zarząd może powoływać Koordynatorów Regionalnych, którzy koordynują rozwój projektu na danym terenie (np. jednego lub więcej województw). Tacy Koordynatorzy mogliby mieć szczegółowe kompetencje każdorazowo określane w pełnomocnictwie od Zarządu (np. do zawierania umów w imieniu Stowarzyszenia z instytucjami działającymi na danym terenie).

Po trzecie, warto już teraz pomyśleć o ,,rytmie życia'' Stowarzyszenia. Trzeba ustalić, jak długo ma trwać kadencja władz. Wydaje mi się, że dobry byłby rok lub dwa lata, dłuższy czas może wiele osób zniechęcić do kandydowania. Poza tym pojawiła się koncepcja, że Walne Zebranie ustala budżet Stowarzyszenia na kolejny rok. Oznacza to, że w Statucie trzeba by zapisać, że ,,każdej jesieni jest Walne''. Pasuje nam to? Można też z tego zrezygnować i ustalić, że budżet będzie przyjmowany przez Zarząd, a Walne mogą być wtedy w dowolnym terminie.

Będę wdzięczny za wszelkie sugestie. Projekt statutu jest w tej chwili nieco rozgrzebany, planowałem go dzisiaj dokończyć, ale serwer padł. sad Jutro wyjeżdżam na tydzień, ale po powrocie chętnie zbiorę wszelkie uwagi i wprowadzę je do projektu.

Offline

#15 2011-01-31 20:49:26

Dotevo
Moderator
From: Kobiernice/Wrocław Poland
Registered: 2009-02-15
Posts: 1,743
Website

Re: Projekt statutu Openstreetmap Polska

ajank wrote:

Jest jeszcze parę rzeczy do przemyślenia i zdecydowania. smile

Po pierwsze, trzeba ustalić, kto może reprezentować Stowarzyszenie na zewnątrz (np. podpisywać umowy w imieniu Stowarzyszenia). Typowe rozwiązania to:
(a) jednoosobowo Prezes
(b) Prezes i Skarbnik
(c) jednoosobowo Prezes lub dwóch z pięciu członków Zarządu
(d) dwóch z pięciu członków Zarządu
(e) dwóch z trzech: Prezes, Wiceprezes, Skarbnik.
Wariant (a) lub (b) może łatwo stać się katorgą dla tych osób. wink Warianty (a), (b) i (d) mają tę zaletę, że każde dwie reprezentacje mają część wspólną (pozwala to uniknąć np. decyzji sprzecznej z poprzednio podjętymi przez inną reprezentację). Obecnie zapisałem wariant (d), który daje dużą elastyczność (co ważne w sytuacji, gdy w Zarządzie będzie pięć osób z różnych stron kraju).

W sumie faktycznie wariant (d) moim zdaniem jest najlepszy, nie wyobrażam sobie w praktyce tego jak prezes jeździ po całym kraju. Tym bardziej, że zarząd pewnie nie będzie ogromny więc nie powinno być problemów z podejmowaniem decyzji, a zawsze ktoś ma blisko.

Offline

#16 2011-01-31 21:01:28

Yarl
Member
From: Bytom, Poland
Registered: 2009-09-07
Posts: 389
Website

Re: Projekt statutu Openstreetmap Polska

Co do reprezentacji, władz regionalnych, Koordynatorów Regionalnych: wszytko OK.

Kadencja raczej jednoroczna, warto uwzględnić zwykłe ludzkie wypalenie i zmęczenie projektem. Coroczne walne warto wpisać, myślę, że i tak będziemy się częściej spotykać, przynajmniej lokalnie. Także budżet na walnym: imo ok.

Offline

#17 2011-02-01 11:33:03

balrog-kun
Member
From: Warsaw, Poland
Registered: 2008-08-10
Posts: 1,365
Website

Re: Projekt statutu Openstreetmap Polska

Yarl wrote:

Co do reprezentacji, władz regionalnych, Koordynatorów Regionalnych: wszytko OK.

Kadencja raczej jednoroczna, warto uwzględnić zwykłe ludzkie wypalenie i zmęczenie projektem. Coroczne walne warto wpisać, myślę, że i tak będziemy się częściej spotykać, przynajmniej lokalnie. Także budżet na walnym: imo ok.

Ja tez mam nadzieje, ze spotkania przynajmniej raz na rok nie beda problemem, choc dotychczasowe dzialanie projektu pokazuje ze nie jest to latwe smile  moze zformalizowanie sprawy jakos nas zmobilizuje.  W stowarzyszeniu wikimedia Polska wszystkie kadencje sa dwuletnie, a w fundacji osm jednoroczne.  W stowarzyszeniu wikimedia zarzad ma 5 czlonkow, a w fundacji OSM od 2 do 8.  (Moze warto i tutaj byc elastycznym, podajac w statucie od 3 do 8.)

Co do Koordynatorow lokalnych wydaje mi sie to duzo lepszym rozwiazaniem niz oddzialy z czlonkami i zarzadami.  Co do czlonkow cudzoziemcow to dobrze, ze zostalo to zauwazone, bo wedlug mnie nie warto zamykac sobie tej mozliwosci.

Mam nadzieje, ze serwer dzis wieczorem znow bedzie dzialal (w niedziele zasilanie bylo wylaczone na chwile i dopiero dzis bede na miejscu).

Zauwazylem, ze francuska strona wiki o zakladaniu stowarzyszenia ma duzo dobrych uwag o celu takiego stowarzyszenia, o local chapters i o statucie.  Jeden pomysl jest taki, ze w statucie powinno byc minimum formalnosci wymaganych do zalozenia stowarzyszenia, a inne, konretne ustalenia najlepiej umiescic w regulaminie, do ktorego odwoluje sie statut, i ktory latwiej jest zmienic przez glosowanie.

Offline

#18 2011-02-10 16:48:15

ajank
Member
Registered: 2011-01-15
Posts: 91

Re: Projekt statutu Openstreetmap Polska

Dzięki za wszystkie uwagi, w ciągu najbliższych kilku dni postaram się doprowadzić projekt statutu do końca. Balrog-kun, dzięki za link; to słuszna uwaga, że lepiej mieć statut jak najszczuplejszy -- w miarę możliwości go jeszcze odchudzę.

Co do spotkania w Łodzi: bardzo żałuję, ale niestety nie będę mógł być. Mieszkam teraz przez rok w Singapurze, i mam do kraju zbyt daleko. sad Oczywiście z chęcią pomogę nowowybranemu Zarządowi w ogarnięciu kwestii formalnych; w razie potrzeby mogę też być online w czasie powoływania Stowarzyszenia i wyjaśniać ewentualne wątpliwości. Mam nadzieję, że na jesieni, gdy wrócę do Polski, będzie okazja do spotkania się.

Offline

#19 2011-02-11 04:49:56

balrog-kun
Member
From: Warsaw, Poland
Registered: 2008-08-10
Posts: 1,365
Website

Re: Projekt statutu Openstreetmap Polska

Swietnie, ze nad tym pracujesz bo gdyby nie to, to pewnie nie udaloby sie do spotkania dopracowac Statutu z uwzglednieniem uwag kogos doswiadczonego.

Na wiki spotkania pisze teraz "podpisanie statutu" ale o ile pamietam takie spotkanie zalozycielskie ma kilka punktow, glosowania i dokumenty.

Ze Zbigniewem Czernikiem zastanwialismy sie w zeszlym roku na pingwinariach czy nie daloby sie spotakania zalozycielskiego tego stowarzyszenia zrobic czesciowo telekonferencyjnie (na miejscu bylo z 5 osob mapujacych w OSM, co wydawalo nam sie szczytowym osiagnieciem tego projektu w Polsce) i poczta przesylac po kolei kazdemu nieobecnemu "fizycznie" dokumenty do podpisania.  Moze da sie tak zrobic?

Offline

#20 2011-02-14 17:23:23

ajank
Member
Registered: 2011-01-15
Posts: 91

Re: Projekt statutu Openstreetmap Polska

Propozycja telekonferencji wygląda kusząco, ale niestety raczej tak nie można. sad

Art. 12 ustawy Prawo o stowarzyszeniach mówi, że (podkreślenie moje)

Komitet założycielski składa do sądu rejestrowego wniosek o rejestrację wraz ze statutem, listą założycieli, zawierającą imiona i nazwiska, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania oraz własnoręczne podpisy założycieli, protokół z wyboru komitetu założycielskiego, a także informację o adresie tymczasowej siedziby stowarzyszenia.

Znalazłem ciekawą relację z próby założenia stowarzyszenia przy użyciu pełnomocnictw (tj. członkowie założyciele nieobecni na spotkaniu założycielskim zawczasu upoważniali jedną z osób obecnych na spotkaniu do ich reprezentowania; pełnomocnictwa nadsyłano pocztą). W skrócie: sąd rejestrowy dość mętnie orzekł, że pełnomocnictwa owszem można udzielić, ale podpisy na liście założycieli i tak muszą być własnoręczne... sad

Myślę zatem, że trzeba wszelkimi środkami dążyć do zebrania 15 osób na miejscu w Łodzi. Potem, gdy już stowarzyszenie zostanie zarejestrowane, to kolejni członkowie mogą wstępować zdalnie. W razie potrzeby skład poszczególnych władz też będzie mógł zostać zmieniony (nie więcej niż w połowie) przez rezygnację, a następnie dokooptowanie nowego członka.

Gdy skończę uzupełniać projekt statutu, napiszę na wiki szczegółową listę rzeczy do zrobienia na spotkaniu założycielskim. Jeszcze jedna rzecz do dyskusji: kadencja władz ma być roczna, a pierwsze władze wybierzemy już niedługo. Są dwie możliwości:
* kadencją jest rok -- co roku spotykamy się na wiosnę (wybrać nowe władze) i jesienią (przyjąć budżet na nowy rok)
* kadencją jest rok kalendarzowy -- wtedy wystarczy jedno spotkanie na jesieni.
Oba rozwiązania mają swoje zalety, więc nie mam zdecydowanego zdania, które wybrać. wink

Offline

#21 2011-02-16 09:50:30

marek kleciak
Member
Registered: 2010-10-11
Posts: 8,417

Re: Projekt statutu Openstreetmap Polska

Proponuje rok kalendarzowy. Bedzie mniej jezdzenia dla wszystkich.

Co do ilosci ludzi, to bedzie nas 15 osób z tego co wiem:
Z Lodzi beda jeszsze 2 osoby, jeden uczestnik z Torunia tez bedzie (jeszcze sie nie wpisal na liste) tak wiec quorum stoi.
Wrzuc jak najszybciej nowy projekt tak, abysmy mogli sie z nim zapoznac i przedyskutowac zanim znajdziemy sie w Lodzi.
Nie bylob yfair w stosunku do czlonow projektu którzy chca a nie moga przyjechac, podejmowac decyzji w mniejszej grupie za wszystkich.
Dobrze byloby miec mozliwosc wczesniejszego opiniowania online.
Marek

Offline

#22 2011-02-18 19:38:14

ajank
Member
Registered: 2011-01-15
Posts: 91

Re: Projekt statutu Openstreetmap Polska

Zakończyłem redagowanie projektu statutu. Wprowadziłem dwie drobne zmiany:
* kadencja władz trwa od dnia wyboru do następnego sprawozdawczo-wyborczego Walnego, które odbywa się od października do grudnia, na którym wybieramy nowe władze i zatwierdzamy budżet na nowy rok kalendarzowy
* do odwołania władz na Walnym wystarczy bezwzględna większość głosów (więcej głosów "za" niż suma "przeciw" i "wstrzymujących się") zamiast większości 2/3.

Czekam na wszelkie uwagi. O ile nie zmienią się do tego czasu przepisy, to za dwa lata Stowarzyszenie będzie mogło starać się o status OPP bez potrzeby zmian statutu. Jest to przyczyną, dla której w statucie znalazły się art. 23, 27 i 36, odróżniające się nieco od reszty. wink

Sam mam jedną uwagę: im bardziej się nad tym zastanawiam, tym chętniej zrezygnowałbym z Sądu Koleżeńskiego. Nie widzę żadnych szczególnych powodów za jego istnieniem. Specyfika naszego projektu nie sprzyja wybuchaniu wojen edycyjnych, w odróżnieniu od np. Wikipedii. Poza tym Sąd Koleżeński nie będzie mógł się zajmować wszystkimi uczestnikami projektu, a jedynie członkami Stowarzyszenia. W obecnej postaci może on wymierzać kary: upomnienie, zawieszenie w prawach członkowskich, wykluczenie ze Stowarzyszenia. Najchętniej pozbyłbym się Sądu Koleżeńskiego, zapisując tylko, że w rażących przypadkach Zarząd może zawiesić w prawach członkowskich, a Walne -- wykluczyć. Jak sądzicie?

Offline

#23 2011-02-18 20:12:00

marek kleciak
Member
Registered: 2010-10-11
Posts: 8,417

Re: Projekt statutu Openstreetmap Polska

Wrzuc ten projekt online.
Sad kolezenski jest oczywiscie na duuzy zapas. Wprowadzilem go bo tak miala wikipedia. Widze w sumie tylko jedno hiotetyczne zastosowanie sadu kolezenskiego: Kiedy bedziemy mieli jako stowarzyszenie kase, a pewnie bedziemy mieli, to roznie byc moze.
Jesli by zarzad zdefraudowal to wtedy sad moze myslc co z tym zrobic. Znaczy- nie mysle, zeby to bylo potrzebne, ale wytlumaczono mi kiedys, ze potem kazda zmiana statutu oznacza rejestracjei w sadzie i ze lepiej po prostu na zapas miec kilka sformulowan na wszelki wypadek...

Offline

#24 2011-02-19 04:08:14

balrog-kun
Member
From: Warsaw, Poland
Registered: 2008-08-10
Posts: 1,365
Website

Re: Projekt statutu Openstreetmap Polska

ajank: Swietna robota.
marek: statut jest na wiki.

Ja jestem jak najbardziej za pominieciem sadu kolezenskiego w statucie, dokladnie dlatego, ze statut jest trudo pozniej zmienic.  Nawet biorac pod uwage tylko minimum formalnosci wymaganych przez prawo o stowarzyszeniach, to statut i struktura stowarzyszenia sa juz absurdalnie skomplikowane.  Do tego stopnia, ze biurokracja i ilosc formalnosci ktore trzeba zalatwic na spotkaniu stowarzyszenia moze realnie zabrac czas na realizacje celow statowych.  Szkoda czasu czlonkow stowarzyszenia na zajmowanie sie samym stowarzyszeniem.

Po za tym czy znajda sie w ogole chetni do pelnienia funkcji takich jak bycie w komisji rewizyjnej i sadzie kolezenskim?  Jesli jest szansa, ze sad rejestrujacy stowarzyszenie nie sprzeciwi sie temu, to chyba najlepiej byloby zapisac, ze ilosc czlonkow jest dla danej kadencji ustalana glosowaniem.  Jesli w danym roku uczestnicy Walnego zebrania zdecyduja odpowiednia iloscia glosow, ze ktos musi pelnic funkcje sadu kolezenskiego, bo stowarzyszenie az tak sie rozroslo, i jednoczesnie beda chetni do pelnienia tych funkcji to wtedy sad kolezenski bedzie mial > 0 czlonkow, a jak nie to tak jak by go nie bylo.

Offline

#25 2011-02-19 08:12:35

marek kleciak
Member
Registered: 2010-10-11
Posts: 8,417

Re: Projekt statutu Openstreetmap Polska

Balrog: podaj adres statutu na wiki

Kwestie formalne: Nikt z nas nie lubi formalnosci, wszyscy wolimy konkrety a nie strate czasu na papierkowa robote jednak bez tego sie nie zalozymy, dlatego sie spotykamy.
"Ilosc formalnosci ktore trzeba zalatwic na spotkaniu stowarzyszenia moze realnie zabrac czas na realizacje celow statowych". No bez przesady Balrog smile troche czasu nam zostanie by pogadac.

Wszystko w tych dwóch poruszonych tematach zalezy od wizji tego, czym chcemy byc. Jesli ma byc status quo i tylko troche wiecej ludzi w projekcie, to oczywiscie nie trzeba prawie nic robic. Jesli jednak chcemy byc w przyszlosci przygotowani na to, ze nie tylko bedzie nas wiecej ale i beda zmiany jakosciowe: prowadzenie i koordynacja projektów, wspolpraca z uczelniami, miastami itd. to to juz inaczej wyglada. Nie musimy od razu mówic kto ma w tych organach byc, po prostu beda bytem na papierze a jesli w przyszlosci beda faktycznie potrzebne, to na walnym powola sie ich czlonków.

Offline

Board footer

Powered by FluxBB